Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia”

z dnia 06.05.2019

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia”;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.naturalnerodzenie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.naturalnerodzenie.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.naturalnerodzenie.pl, prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia

ul. Chojnowska 16/7

03-583 Warszawa.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą aplety Javy, lub

b) Firefox w wersji 63.0.3 lub nowszej z włączoną obsługą aplety Javy,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1200 x 800 pikseli,

d) telefon komórkowy z dostępem do Internetu, z możliwością przeglądania stron www,

d) tablet z dostępem do Internetu, z możliwością przeglądania stron www.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturalnerodzenie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
a) administratorem danych osobowych Klienta jest Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, ul. Chojnowska 16/7, 03-583 Warszawa
b) dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji sprzedaży.
Podstawą do przetwarzania tych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych określane jako „RODO”,
c) odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
d) dane osobowe Klienta przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

3.5. „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia”.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia”.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia”,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV Zgoda na wykorzystanie wizerunku

W przypadku uczestnictwa Klienta w spotkaniu/konferencji podczas której Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia rejestruje w postaci filmowej, fotograficznej lub dźwiękowej wydarzenie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

1. Wyrażam zgodę na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku w celach reklamowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia zwane dalej jako “Stowarzyszenie”.

2. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Stowarzyszenie do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania zdjęć/filmów na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego, a w szczególności do:

a) rozpowszechnienia zdjęć w Mapach Google w systemie Google StreetView dostępnym w sieci internetowej

b) rozpowszechniania w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami, wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach/filmach, wydanym w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek innej postaci, w tym rozpowszechnianie tego wizerunku Oświadczającego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

c) wprowadzania utrwalania i zwielokrotniania fotografii/filmu, na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego lub ich fragmentów cyfrową techniką zapisu komputerowego, na płycie CD/DVD oraz przenośnych nośnikach pamięci typu pendrive lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach oraz w sieci internetowej

d) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach/filmach lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie

e) wykorzystania wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach w postaci utworów fotografii lub ich fragmentów w materiałach reklamowych (w szczególności zdjęciach, slajdach, postach reklamowych np. na portalach społecznościowych)

3. Oświadczający niniejszym udziela firmie upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach na warunkach określonych niniejszym oświadczeniem, innym podmiotom dowolnie wybranym przez Stowarzyszenie i według jej uznania (np. fotografowi, grafikowi)


4. Stowarzyszeniu przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego – w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.

5. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

6. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem mojej zgody (m.in. kosztów wykonania i korekcji fotografii).

7. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.naturalnerodzenie.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

a) przesyłką mailem na adres mail Klienta podany w formularzu Zamówienia, wówczas nie jest doliczany koszt dostawy,

b )przesyłką listem poleconym ekonomicznym. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio do cennika Poczty Polskiej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturalnerodzenie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego w banku PKO BP:
——————

Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia,

b) płatnością w systemie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,

c) zapłata kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia Zamówienia.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” podany w niniejszym Regulaminie.

8.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;

nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
zakupionych biletów, w terminie krótszym niż 30 dni od wydarzenia, którego dotyczy bilet;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy; oraz
usług w zakresie gier hazardowych.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, ul. Chojnowska 16/7, 03-583 Warszawa

8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@naturalnerodzenie.pl. „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, ul. Chojnowska 16/7, 03-583 Warszawa, mailowo pod adres biuro@naturalnerodzenie.pl.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia”.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.