Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ

NATURALNEGO RODZENIA I KARMIENIA

 

Rozdział I


Postanowienia ogólne.


§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz naturalnego Rodzenia i Karmienia zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 2

Stowarzyszenie może podejmować współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i zagranicą dla realizacji swoich celów statutowych.


§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m. st. Warszawa.


§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.


§ 5

Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.


§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej.

Rozdział II


Cele i środki działania.


§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

a. popieranie i propagowanie prawa do godnego, naturalnego, rodzinnego porodu zarówno w domu, w domu narodzin jak i w szpitalu;

b. propagowanie w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży i młodych rodziców bezpośrednich i perspektywicznych korzyści związanych z naturalnym porodem i karmieniem piersią;

c. popieranie działań na rzecz poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego matek i dzieci w okresie okołoporodowym.

§ 8

Cele statutowe Stowarzyszenie osiąga przez:

a. udzielanie porad w zakresie karmienia piersią;

b. popieranie i przeprowadzanie badań, studiów i prac naukowych z zakresu szeroko rozumianej problematyki rodzicielskiej i wychowawczej włącznie z publikowaniem wyników tych badań;

c. organizowanie i finansowanie lub udział w organizowaniu i finansowaniu wystaw, spotkań, wykładów, seminariów, szkół rodzenia, domów narodzin i kursów szkoleniowych dla osób i instytucji;

d. zbieranie, zamawianie, drukowanie oraz rozpowszechnianie: artykułów, książek, czasopism, broszurek i innych dokumentów;

e. rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych;

f. wspieranie przedsięwzięć na rzecz porodów naturalnych.

 


Rozdział III


Członkostwo.


§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia.


§11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członków wspierających – osoby prawne, przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia.

3. Członków wspierających – osoby fizyczne przyjmuje zarząd oddziału terenowego.


§12

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.


§13

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

b. udziału w konferencjach, zebraniach i zjazdach;

c. korzystania z pomocy, urządzeń oraz mienia Stowarzyszenia w realizowaniu jego celów statutowych;

2. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w ust.1 pkt. a. w niniejszym paragrafie.

3. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§14

1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;

b. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c. regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie wspierający mają takie same obowiązki jak zwyczajni z wyjątkiem określonych w ust.1 pkt. a.


§15

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a. śmierci członka;

b. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia lub Zarządowi Oddziału terenowego w zależności od rodzaju członkostwa;

c. skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacaniu składek przez okres jednego roku mimo pisemnego upomnienia lub uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu;

d. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

2. Uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje zarząd właściwy do podjęcia uchwały o przyjęciu członka Stowarzyszenia.

3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Członków Oddziału (w zależności od rodzaju członkostwa) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała organu rozpatrującego odwołanie rozstrzyga sprawę ostatecznie.

ROZDZIAŁ IV


Władze Stowarzyszenia.


§16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków (dalej zwane Walnym Zebraniem);

b. Zarząd;

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 3 lata.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem przypadków inaczej uregulowanych w niniejszym Statucie. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Zarząd i Komisja Rewizyjna, w trakcie kadencji w przypadku ustania członkostwa (zgodnie z § 15) członków Zarządu i Komisji Rewizyjnych, mają prawo dokooptowania do swego grona nowych członków. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.


5. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 17

Walne Zebranie.


1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

b. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz uczestników Walnego Zebrania;

d. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

e. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

f. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich rozpatrywanych przez Zarząd w trybie § 20 ust. 1 pkt. g;

g. uchwalanie zmian Statutu;

h. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia – przeznaczeniu jego majątku;

i. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania;

3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd przynajmniej raz na rok a sprawozdawczo-wyborcze co trzy lata. Zarząd zawiadamia mailowo lub listem poleconym członków zwyczajnych o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obrad.

4. Walne Zebranie może podejmować uchwały przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

a. z własnej inicjatywy Zarządu;

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c. na pisemny wniosek jednej czwartej liczby członków zwyczajnych.


§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w ciągu 45 dni od daty doręczenia wniosku lub na żądanie Komisji Rewizyjnej i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 19

Zarząd Stowarzyszenia.


1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zebranie.


§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizowanie wytycznych i uchwał Walnego Zebrania;

b. przedkładanie sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania;

c. uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją;

d. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

e. powoływanie oddziałów terenowych oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności a także ich zawieszanie i rozwiązywanie;

f. powoływanie komisji, sekcji i innych komórek wyspecjalizowanych;

g. rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami w obrębie Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie spraw członkowskich dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia;

h. ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;

i. nadawanie członkostwa honorowego;

j. przyjmowanie członków zwyczajnych i członków wspierających – osób prawnych;

k. zwoływanie Walnych Zebrań;

l. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu łącznie;

ł. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium;

2. Zarząd rozpatruje sprawy w trybie ust. 1 pkt. g, może orzekać następujące kary:

a. Upomnienie;

b. Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat;

c. Wykluczenie ze Stowarzyszenia;

3. Od wymienionych kar członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania lub Zebrania Członków Oddziału w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwał na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzyga sprawę ostatecznie.


§ 21

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące i zwoływane są przez Prezydium Zarządu.

2. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia.


§ 22

Prezydium.

1. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 3-5 osób, w tym przewodniczącego, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

2. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd.

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc i zwoływane są przez przewodniczącego lub z jego upoważnienia przez wiceprzewodniczącego.


§ 23

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.


§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek;

b. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i występowanie o absolutorium dla Zarządu;

c. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z kontroli i żądanie wyjaśnień;

d. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Oddziału.


§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V


Oddziały terenowe.


§ 26

Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po wniosku 10 osób organizujących Oddział Terenowy. Teren działalności ustala Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
Minimalna liczba członków niezbędna do utworzenia Oddziału Terenowego wynosi 10.

§ 27

Władzami Oddziału są:

1. Zebranie Członków Oddziału,

2. Zarząd Oddziału,

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.


§ 28

1. Sprawozdawcze Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane raz do roku, a Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków Oddziału raz na trzy lata przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.

2. Zebranie członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 29

Do Zebrania Członków Oddziału należy:

1. Uchwalanie kierunków działalności Oddziału – merytoryczne i finansowe zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4. Udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;

5. Zgłaszanie postulatów w sprawie sposobu realizacji na terenie Oddziału zadań statutowych;

6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału i Członków;

7. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania Członków Oddziału.

§ 30

W Zebraniu Członków Oddziału mogą uczestniczyć wszyscy zamieszkali na terenie jego działania członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z prawem podejmowania uchwał. Do quorum liczeni są jedynie członkowie zwyczajni. W Zebraniu Członków Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi i wspierający.


§ 31

Zawiadomienia o sprawozdawczo-wyborczym Zebraniu Członków Oddziału powinny być rozesłane na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 33

Postanowienia &16 ust.2,3,4 oraz & 17 ust.4 i 5 stosują się odpowiednio, z tym, że nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału – może zostać zwołane również na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.


§ 34

1. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków spośród których wybiera się przewodniczącego i sekretarza.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące i zwoływane jest przez jego przewodniczącego lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 35

Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo zawieszenia Zarządu Oddziału w przypadku nieprzestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia oraz wyznaczenia pełnomocników, którzy zobowiązani będą zwołać w ciągu miesiąca nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału celem wyboru nowego Zarządu Oddziału.


§ 36

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz wytycznych i uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

2. Przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności Zebraniu Członków Oddziału oraz Zarządowi Stowarzyszenia;

3. Uchwalanie rocznego planu pracy i czuwanie nad jego realizacją;

4. Zwoływanie Zebrań Członków Oddziału, zwyczajnych i nadzwyczajnych;

5. Przyjmowanie członków wspierających – osób fizycznych;

6. Zarządzanie powierzonym majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

7. Powoływanie na podstawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia sekcji i komisji oraz uchwalanie regulaminów ich działalności;

8. Reprezentowanie Oddziału wobec Zarządu Stowarzyszenia i na zewnątrz dwóch członków Zarządu Oddziału Terenowego łącznie.

§ 37

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób spośród których wybiera się przewodniczącego.


§ 38

Przepisy § 24 i 25 stosują się odpowiednio.

Rozdział VI


Majątek Stowarzyszenia.


§ 39

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się z: dóbr materialnych (nieruchomości, ruchomości i funduszy) i niematerialnych (praw autorskich, znaku).

2. Fundusze składają się z:

a. opłaty wpisowej i składek członkowskich;

b. zapisów i darowizn;

c. dotacji i wpływów z działalności statutowej;

d. dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów.


10.31.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw
10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52.Z – Produkcja lodów
10.71.Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i
ciastek
10.72.Z – Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych
wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.82.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy
10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności
dietetycznej
10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej nie
sklasyfikowana
13.30.Z – Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
14.13.Z – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.19.Z – Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja z korka,
słomy i materiałów używanych do wyplatania
20.41.Z – Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.Z – Produkcja gier i zabawek
32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering)
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
63.12.Z – Działalność portali internetowych
63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
indziej nie sklasyfikowana
69.10.Z – Działalność prawnicza
69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana
82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca pracę biura

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowana

88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


§ 40

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałenie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie przewodniczącego Zarządu i Skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 41

Wszelkie postanowienia władz zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VII


Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.


§ 42

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje w I terminie Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Tej uchwały nie można podejmować w II terminie.


§ 43

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.